Filmpool Nord logo
filmpoolnord

Ägardirektiv för Filmpool Nord

För den verksamhet som bedrivs i Filmpool Nord AB (nedan kallat bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktiven gäller i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på längre sikt.

 

Verksamhetens uppdrag

Filmpool Nord AB ska utveckla den regionala filmbranschen samt filmen som kulturform i Norrbotten. Filmbranschen är en viktig kulturnäring som bidrar till hela Norrbottens utveckling. Bolaget ska också utveckla intresset för film och audiovisuell produktion. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.

 

Verksamhetens inriktning

Bolagets två huvuduppdrag är att vara ett produktionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett resurscentrum innefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digitalutveckling, visning och spridning av film, filmkulturella frågor och biograffrågor.

Bolaget ska som samproducent tillhandahålla riskkapital, ekonomiska och tekniska resurser i kort-, dokumentär- och långfilm, audiovisuella verk samt TV-drama. Bolaget ska ge information och bidra med kompetens till länets filmarbetare och till de bolag som planerar och genomför produktioner i länet. Bolaget ska även arbeta med att öka insatserna av privat kapital i regionens filmer.

Bolagets lokala nytta är att verka för att produktionerna prioriteras till de kommuner som är ägare, samt att i samtliga länets kommuner tillgängliggöra bolaget som ett resurscentrum

Bolaget ska vara länets expertorgan inför beslut om insatser och investeringar i filmproduktioner. Beslut om olika produktioner i länet bör fattas av bolaget där kompetens och resurser finns samlade.

Bolagets ska arbeta med film för och med barn och unga, i skolor och med unga filmare för att utveckla filmintresset och branschens långsiktiga utveckling, detta ska företrädesvis göras inom ramen för bolaget som ett resurscentra.

Bolaget ska göra insatser inom distribution, skolbioverksamhet och spridning av värdefull film. Bolaget ska aktivt verka för att den regionalt producerade filmen på lämpliga sätt sprids och visas för länets invånare.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde, med särskild uppmärksamhet på ny teknik och nya visningsformer.

Bolaget ska utveckla den regionala filmbranschen genom strategiska allianser såväl nationellt som internationellt. Ägarna ser positivt på att samverkan utvecklas med andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka de kreativa näringarna och ge andra synergier, ex turism- och upplevelseindustrin.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020, Agenda 2030, andra relevanta regionala strategier samt Kulturplan för Norrbotten.

 

Värdegrund

Bolagets arbete ska vila på allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet. En sådan hållning innebär exempelvis att bolaget kräver nolltolerans mot övergrepp och trakasserier vid filminspelningar.

Bolagen ska ha policy/riktlinjer för representation som utgår från Region Norrbottens riktlinjer.

 

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

 

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt regionstyrelsen utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (verksamhetsnivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta, fördelat på regional och lokal nivå i enlighet med dessa direktiv.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma med delårsrapport per juni och december, innehållande uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma med ekonomisk uppföljning innehållande nyckeltal per april och augusti.

Utöver delårsrapport och tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik, ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

 

2019-04-17

Studio Nord

Studio Nord – Sveriges nordligaste filmstudio

Varmt välkomna till Studio Nord, lokaliserat i Boden Business Park, Teknikvägen 3, Boden.

Sedan 2017 driver Filmpool Nord filmstudion Studio Nord i Sävast, Boden. Studion i sin helhet är på 1805 kvm och här finns allt som behövs för större och mindre filmproduktioner, tv-produktioner, reklamfilm, musikvideo eller andra event.

Studio Nord är uppbyggd i tre våningsplan där nedersta våningsplan (KV) innefattar själva studiohallen på 525 kvm samt 8 m takhöjd till takets lägsta punkt med svartmålade väggar, ljudisolerad samt god ventilation för snabbtömning av rökfyllt rum. Det finns även en greenscreen på ca 270 kvm, saxlift och en kubtross.

I anslutning till studiohallen finns ett snickeri på 300 kvm med diverse maskiner så som bandsåg, kap/gersåg, div handverktyg och en klyvsåg för studiobygge samt ett målerirum. Carport framför studion på 300 kvm. Studion har två stora portar för enklare in- och urlastning både till själva studiohallen men även till snickeriet. Det finns även ett antal bättre begagnade däckis-väggar för användning i studion.

Nedersta våningen (våning KV) innehåller även enskilt larmat kameraförråd och utrymmen för teknik, rekvisita, scenografi-förråd, kostym med omklädningsrum och loger samt maskör-rum med sminkspeglar.

Entrévåningen (våning 1) bestående av öppna ytor vilket passar både som större kontorslokaler och/eller matsal/konferens. Här finns även ett fullt utrustat kök med spis, kyl/frys och porslin. Länge in i lokalen finns även ett mindre utrymme för konferensrum eller enskilda möten.

Översta våningen (våning 2) är inredda kontorslokaler med skrivare. Här finns både ett stort kontorsrum samt små enskilda kontorsrum i anslutning, alla inredda med skrivbord och stol.

På våning 2 återfinns även vår egna biosalong med möjlighet för biovisning till uppåt 30 personer. Vår projektor kan spela de flesta format inklusive DCP. Här finns även möjlighet för efterbearbetning både inom bild och ljud.

Mellan alla våningsplan finns hiss och lokalerna är handikappanpassade. Det finns även möjlighet att låsa in större fordon innanför grindar samt gott om parkeringsplats (med motorvärmare!) på framsidan av huset. Internet finns i huset. I Studio Nords närområdet finns även ett hotell samt en restaurang för både lunch och middagar.

 

Studio Nord drivs av Filmpool Nord och lokalerna går att hyra sammantaget eller var för sig. För mer information, prisuppgifter samt bokningsförfrågningar kontakt oss gärna!

 

Kontakt:

Filmpool Nord AB
Vik. produktionskoordinator Evelyn Lindgren
070 582 76 87
[email protected]

 

Under byggnation av rymdskeppet i långfilmen “Ensamma i Rymden”. Bygget och inspelning skedde i Studio Nord. Fotograf: Filmpool Nord

 

Biosalongen i Studio Nord
Biosalongen i Studio Nord. Här finns plats för upptill 30 personer och möjlighet till efterbearbetning både inom bild och ljud.

 

Översiktskartor på Studio Nord (Klicka för att visa större bild)

Talang AC/BD

“Hur känns det att leva?” är en av filmerna som producerats inom projektet Talang AC/BD under 2018. Fotograf: Oliver Herdberg.

 

Är du vår nya Talang?

Filmpool Nord och Film i Västerbotten driver sedan år 2015 tillsammans projektet Talang AC/BD. Förutom att sammanföra filmarna i de båda länen så syftar projektet till att utveckla talanger och att hitta nya spännande konstellationer. Det finns inga åldersgränser varken nedåt eller uppåt, utan alla är välkomna att lämna in en ansökan. Vi ser det som att alla filmare, oavsett erfarenhet, har en talang som kan utvecklas. Och det gäller både regissörer och de övriga i teamet.

 

Ansök till Talang AC/BD:

Du som är filmskapare boende i Norrbotten eller Västerbotten kan söka max 200.000 SEK från Talang AC/BD för din kortfilm under förutsättning att:

 • Teamet består av filmarbetare boende i Norrbotten och Västerbotten med en så jämn fördelning mellan länen som möjligt.
 • Filmen är max 30 min (men vi ser helst att filmen är under 15 min).
 • Det är en spelfilm
 • Filmen spelas in i Norrbotten och/eller i Västerbotten.

Under 2019 kommer det att vara två ansökningstillfällen med deadline 28 mars och 31 augusti och då får man svar senast 16 april respektive 16 oktober, under förutsättning att det lämnats in en komplett ansökan. Observera att det finns en risk att pengarna kan ta slut redan i den första ansökningsomgången!

Lill Casslind på Film i Västerbotten är utsedd konsulent för projektet och den som tar emot ansökningarna. Beslut fattas sedan i samråd med Filmpool Nords Katja Härkönen.

Filmpool Nord och Film i Västerbotten kan bistå med viss hjälp gällande tips på filmarbetare i de bägge länen. Du som vill vara med i ett filmprojekt får gärna kontakta Lill Casslind på Film i Västerbotten.

Lill Casslind
Filmkonsulent, Film i Västerbotten
070–688 39 78
[email protected]

Läs mer om projektet och hur du ansöker på Film i Västerbottens hemsida: filmivasterbotten.com

 

Northern Motion – producentkurs

Under 2018 startade en ny kurs under Talang AC/BD-flagg, producentkursen Northern Motion. Det är en kurs som vänder sig till personer som har viss erfarenhet inom film och vill utvecklas som producent. Erfarenheten kan vara filmutbildning, jobb på filminspelningar eller gjort egen film. Kravet på de sökande är att de ska vara bosatta i Norrbotten eller Västerbotten. Här erbjuds föreläsningar/Master Class av professionella producenter i syfte att bredda de studerandes kunskap inom producerandet av fiktion-/dokumentärfilm. Det studerade har även fått möjlighet till enskilda handledarträffar med etablerade producenter.

Northern Motion I genomfördes under 2018 och arrangerades i huvudsak av Film i Västerbotten.

Under 2019 fortsätter Northern Motion II med Filmpool Nord som värd och utöver föreläsningar för de studerade kommer även öppna Master Classes för övriga filmarbetare att ordnas.

Är du intresserad av att veta mer om Northern Motion,  kontakta:

 

Katja Härkönen
Konsulent för kort fiktion och dokumentärfilm, Filmpool Nord AB
070-663 22 17
[email protected]

 

Evelyn Lindgren
Vik. produktionskoordinator, Filmpool Nord AB
070-582 76 87
[email protected]

GDPR

Hantera prenumeration

Subscription management form is only available to mailing lists subscribers.

Avsluta prenumeration

Du har nu avslutat prenumerationen.

Avregistrerad av misstag?
Link to subscription management page is only available to mailing lists subscribers.

Sök till musikvideoprojektet

Musikvideon “KIMNKANYE” av The Magnettes är ett reslutat av projektet Musikvideo North. Fotograf: Martin Åhlin.

Musikvideo North – en ny musikvideosatsning.

Musikvideon blir allt viktigare för att lansera ny musik. Därför satsar Norrbotten på att utveckla produktionen av musikvideor. Nu kan du genom projektet Musikvideo North söka stöd för produktion av musikvideo.

Målet är att under de kommande två åren lämna stöd för att utveckla musikvideoproduktionen i Norrbotten. Projektet ska skapa nya kontakter mellan artister och filmare, hitta kommersiellt hållbara samarbetsmodeller för musik- och filmindustrin i Norrbotten, nå ut nya marknader och hitta samverkan med angränsande näringar, t ex spelindustrin.
Bakom Musikvideo North står BD Pop och Filmpool Nord. De, tillsammans med Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Längmanska fonden samt Boden och Luleå kommun finansierar projektet. Projektet pågår till 2020-12-31.

Målet är att:

 • Skapa sysselsättning och nya strukturer för musik- och filmbranschen.
 • Hitta kommersiellt hållbara modeller för musik- och filmindustrin i Norrbotten och nå ut på nya marknader.
 • Skapa ett växthus för musik- och filmbranschen.

Vem kan söka stöd för musikvideor?

 • Norrbottniska artister
 • Norrbottniska filmare
 • För nya musikvideor som spelas in i Norrbotten.

Minst två av tre ovanstående kriterier måste uppfyllas för att kunna få stöd.

Det måste alltid vara en juridisk person (företag) registrerad i Norrbotten som står som huvudman för projektet.

För vad kan man söka?

Musikvideo oavsett längd eller musikgenre. Det är tillåtet med produktion där även andra finansiärer deltar i projektet. Dessa finansiärer måste redovisas.
Projektet ger inte stöd till filmer som produceras som en del av utbildningen på en skola.

Hur mycket stöd kan man få?

Maximala stödet är 35 000 kronor per video.
Särskilt stöd kan sökas om produktionen görs i Studio Nord på Boden Business Park. Det stödet är maximalt 15 000 kronor

Hur söker man?

 • Ansökan ska innehålla
 • Namn på artist
 • Namn på filmare/regissör
 • Om möjligt namn på hela produktionsteamet
 • Projektbeskrivning och synopsis/manusidé
 • Budget
 • Finns fler finansiärer till projektet
 • Distribution, plan för hur filmen ska användas
 • Tidsplan

Ansökan skickas till:
[email protected]

Hur bedöms ansökan?

 • Stödet fördelas utifrån en bedömning av
 • konstellationen artist/filmare/regissör och eventuellt klippare
 • förutsättningar för genomförande
 • musikvideons originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet
 • möjligheten att nå ut nationellt och internationellt
 • projektets möjlighet att nå en stor publik inom sin genre

I enlighet med finansiärernas önskemål ska projektet präglas av jämställdhet och mångfald. Med detta menas olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran.

Vilka villkor måste uppfyllas?
Vid erhållande av stöd ska ansvarig/ansvariga för projektet löpande informera om ändringar i produktionens förutsättningar och status. Vid större förändringar kan stödet komma att omprövas.
Stödmottagaren ska kunna delta i förmöten och utvärderingsmöten med BD Pop och Filmpool Nord.
I samband med marknadsföring av musikvideon ska det framgå att videon är framtagen av projektet Musikvideo North med stöd av bland annat Region Norrbotten.

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs av BD Pop och Filmpool Nord. Projektledaren för Musikvideo North bereder ärendet. Slutgiltigt beslut fattas av projektgruppen som består av två representanter var för BD Pop och Filmpool Nord samt projektledaren.
Beslutsgruppen sammanträder en gång i månaden.

Hur redovisas stödet?

Ekonomisk redovisning av musikvideons produktionskostnad ställd mot avtalad produktionsbudget samt slutgiltig finansiering. Redovisningen ska också innehålla vilka som deltagit i produktionen samt en kopia av videon.

BD Pop och Filmpool Nord har krav på återbetalning om projektet inte bli av.
BD Pop och Filmpool Nord har rätt att nyttja filmen för icke-kommersiella egna ändamål.

För mer information, kontakta projektledaren Göran Hedemalm.
Göran nås på [email protected] eller 070 268 70 55.

Integritetspolicy

Vilka vi är

Filmpool Nord AB
Västra varvsgatan 3, 972 36 Luleå
Telefon: 070 552 40 76
Organisationsnummer: 556529-8790
Vid integritetsfrågor, kontakta: [email protected]

Vi är mån om att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddslagen GDPR. Lagen började gälla inom EU 25 maj 2018 och har ersatt den svenska personuppgiftslagen (PuL). Via externa tjänster samlar vi in data om hur du surfar på vår hemsida. Detta för att förbättra och analysera hur våra tjänster används, allt för att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig.

Läs mer om dina rättigheter och vår policy nedan.

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Media
Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär
Den här sidan har ett flertal formulär som samlar in data för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig. Den information du fyller i, samt klockslag och IP-nummer samlas i vår databas för att vi ska kunna kontakta dig via den tjänst du begärt. Du kan när som helst efterfråga att vi tar bort informationen om dig, det innebär då att vi inte längre kan tillhandahålla tjänsten åt dig.

Cookie-filer
Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.
Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys
Denna sida använder sig av en extern tjänst för analys, Google Analytics.

Google Analytics samlar ihop information om hur våra besökare använder vår sida och våra tjänster. Google Analytics sparar en cookie på din dator och samlar in hur du rör dig på sidan. Detta hjälper oss att analysera hur vår sida och våra webbtjänster används. Informationen ligger till grund för de förbättringar som kommer i framtiden.

 

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte ut din data till någon eller säljer den vidare men använder tredjepartsleverantörer för hosting och backup.

 

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som registrerar sig på en webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

 

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

 

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information
Sidan har både backup av all data och ett avancerat antivirusskydd. Hemsidan uppdateras med jämna mellanrum för att minimera chanserna för datorintrång. Våra webbservrar nyttjar en krypterad webbtjänst i ett EU-land.

Vilka procedurer vi har för dataläckor
Vid en eventuell datorläcka kontaktas alla som har ett konto på vår hemsida. Vi kontaktar även de som skrivit kommentarer i de fall de existerar. Vid allvarligare läckor görs en anmälan till Region Norrbotten och deras dataskyddsombud.

Ansökningsportalen

Ung Film i Norr

Anmäl din film till Ung Film i Norr

 

Fler vill se din film!

Har du gjort en dokumentär eller fiktionsfilm, musikvideo, mobilfilm, animationsfilm, skid- eller skatefilm, konstfilm eller annan form av rörlig bild?
Anmäl ditt verk till Ung Film i Norr och låt den möta en publik, samtidigt vara med i uttagningen till Novemberfestivalen i Trollhättan.

Deadline för inlämning av filmer är 3:e september 2019!
Festivalplats och tid läggs upp under september.

Filmerna tävlar i två klasser: mellanvikt 16 – 19 år och tungvikt 20 – 26 år.
Filmen ska vara producerad under 2018 eller 2019. Skicka bästa möjliga kopia/fil då det är den som visas. Skicka ej originalmastern. Ung Film i Norr och Novemberfestivalen ansvarar inte för inskickat material.

Filmen får vara max 15 minuter. Tidsangivelsen måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter och ev. vinjetter.

För att kunna tävla om funktionspriserna (t.ex. manus, foto, klipp, ljud) måste det framgå i denna anmälan att den utförande personen var under 27 år då filmen producerades.

Obs! Skicka in din film helst som datafil. Är den under 2 GB, använd t.ex tjänsten www.sprend.se för att skicka. För filer upp till 5 GB rekommenderar vi www.wesendit.com
Ange då mailadressen [email protected] som mottagare. Du får ett mail av oss som bekräftelse när filen är mottagen.

Vill du hellre lämna in den på minnessticka? Adressen är då: Att: Filmpool Nord, Dennis Krogh-Vennemo, Västra Varvsgatan 3, Bryggeriet, 972 36 Luleå.

Hur filmen ska exporteras, format osv hittar du här  Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar hur du ska spara ned och skicka in din film! Är du osäker eller funderar över något?
Kontakta:
Dennis Krogh-Vennemo
[email protected]
eller ring/sms på 072 200 56 00.

Kom ihåg att all musik som används i filmen ska antingen vara egenkomponerad eller så ska du ha införskaffat rättigheterna till att använda musiken i din film. Läs mer om festivalens regler.

 

Ansökan kort fiktion

Ansökan dokumentärfilm

Ansökan långfilm och TV-drama

 • Producent (dina uppgifter)

 • Ytterligare Producent (dina uppgifter)

 • Regissör

 • Ytterligare regissör

 • Manusförfattare

 • Ytterligare Manusförfattare

 • Övriga nyckelpersoner

 • Produktionsbolag

 • Projekt

 • Drop files here or
 • Drop files here or
 • Drop files here or
 • Drop files here or
 • Drop files here or
 • Drop files here or
 • Drop files here or
 • Drop files here or
 • Drop files here or
 • Drop files here or
 • Vi behöver ett samtycke av dig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) att lagra information om dig och din ansökan. Informationen lagras max 2 månader på www.filmpoolnord.se eller tas bort direkt när ansökan är slutförd.

Registrering

* Villkor för att registrera sig i arbetarregistret är att man är verksam i Norrbotten eller Västerbotten.

 

Registrering till arbetarregistret

 • Om du registrerar dig på den här sidan godkänner du att informationen om dig är korrekt och tillåter Filmpool Nord AB att lagra informationen om dig och publicera den på Filmpool Nords hemsida www.filmpoolnord.se.

Filmarkiv

Verksamhetsberättelser

 Här nedan kan du läsa de senaste årens verksamhetsberättelser.

Strategi- och Måldokument

Styrelsens vision, strategier och mål 2018 – 2020

Verksamhetens inriktning

Filmpool Nord är en regional filmorganisation för samproduktion av långfilm/tv-drama, kortfilm, dokumentärfilm och andra former av audiovisuella verk samt för filmpedagogik, talangutveckling, visning/spridning och övriga filmkulturella frågor.

Verksamhetens mål

Filmpool Nord ska utveckla den regionala filmbranschen och intresset för värdefull film- och tv-produktion som en viktig kulturnäring som bidrar till Norrbottens utveckling. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv samt främja filmkulturell verksamhet i Norrbotten.

Vision

Film är en vital kulturform och viktig kulturnäring i Norrbotten. Filmpool Nord är det arktiska navet i svensk och nordisk film- och tv-produktion.

Strategier

Filmpool Nord ska:

 • Vara länets expertorgan när det gäller filmproduktion, filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet och bidra med kompetens till ägarna vid beslut om insatser och investeringar inom vårt uppdrag.
 • Medverka till ökad film- och tv-produktion i Norrbotten genom att samproducera korta fiktiva filmer och dokumentärer, lång spelfilm för biograf och tv-dramatik eller andra relevanta genrer.
 • Utveckla den regionala filmbranschen genom att verka för ökad produktionsvolym, insatser för filmarbetare och filmföretag, stödja talangutveckling och branschutveckling med kompetens och resurser.
 • Arbeta med film för barn och unga inom och utanför skolan och stödja filmintresse, filmpedagogik och branschens långsiktiga utveckling.
 • Främja spridning och visning av film i allmänhet, med särskild uppmärksamhet på den regionalt producerade filmen gentemot länets invånare.
 • Följa den tekniska utvecklingen och vara öppen för nya produktions- och distributionsformer.
 • Marknadsföra Norrbotten som filmregion med våra unika tillgångar i natur, kultur, människor, berättelser, kompetens och infrastruktur samt bidra med norrbottniskt arbetsklimat och gästfrihet.
 • Medverka till att fler filmberättelser från norra Sverige och den arktiska regionen når en publik nationellt och internationellt, att det nordliga perspektivet speglas i nationella media och visningsfönster samt bredda bilden genom skildringar av både vildmark och stadskultur, såväl det unika som det universella.
 • Poängtera hållbarhetsaspekter såsom jämställdhet, allas lika värde, miljöhänsyn och mångfald som horisontella mål.
 • Utveckla den internationella dimensionen genom att synliggöra nya svenskar och norrbottningar i film och tv.
 • Bygga långsiktiga relationer med svensk och internationell filmbransch med särskild uppmärksamhet på Nordnorge, Barentsregionen och europeiska filmnätverk.
 • Synliggöra samhällsnyttan för Norrbotten genom tydliga redovisningar av verksamheten.
 • Utveckla ägardialogen via regionala kontaktnät och möten med förtroendevalda i kommuner och region.
 • Etablera och utveckla Studio Nord som kreativ yta för KKN-sektorn i norra Sverige.
 • Reviderat strategi- och måldokument fastställt vid styrelsens möte 2017-11-21

Policy för samproduktion

 

Jonas Selberg Augustséns fjärde film i sin minoritetsspråks svit, långfilmen Den längsta dagen, är en samproduktion mellan Art & Bob Film & Drama AB (Sverige), Filmpool Nord (Sverige) och Empire Pictures OY (Finland). Premiär beräknas till hösten 2020.

Ägarnas och styrelsens vision är att film/rörlig bild är en vital kulturform och viktig kulturnäring i Norrbotten och att Filmpool Nord (FPN) är det arktiska navet i svensk och nordisk film- och tv-produktion.

 • FPN agerar som samproducent i filmproduktioner med krav på rättigheter och avkastning. Bolagets samproduktionsinsatser riktar sig i första hand till kort fiktion, dokumentärfilm, långfilm och tv-dramatik.
 • FPN investerar i filmprojekt som förlägger hela eller delar av sin produktion i Norrbottens län. Inspelning kan ske utanför länet i de fall projektet har hög angelägenhetsgrad och bidrar till att stärka länets bransch och dess infrastruktur.
 • FPN:s samproduktionsinsatser omfattas av bolagets horisontella mål om jämn könsfördelning och kulturell mångfald. De nationella minoritetsspråken i Norrbotten ska beaktas.
 • Beviljade utvecklingsinsatser från FPN utgör alltid del av samproduktionsinsats och tillgodoräknas FPN:s ägarandel i respektive projekt. Gäller samtliga genrer.

 

Syfte

 • Att verka för hög konstnärlig, publik och regional kvalitet av samproduktioner i olika filmgenrer i Norrbotten samt att därigenom åstadkomma publikt genomslag och uppmärksamhet för produktioner samproducerade av FPN.
 • Att genom ett regionalt perspektiv verka för en breddning och förnyelse vad gäller form, innehåll och finansiering av svensk film.
 • Att vara öppen för internationell samproduktion och internationella utbyten där Norden är prioriterad.

 

Värdegrund

FPNs verksamhet utgår ifrån allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.

FPN kräver att de filmprojekt vi investerar i tillämpar avtalsenliga löner och villkor samt tillämpar god sed. Det huvudsakliga ansvaret för att tillse att lagar och avtal följs i produktionsprocesserna åligger de produktionsbolag FPN samarbetar med. FPN agerar omgående om det kommer till vår kännedom att missförhållanden förekommer i våra samproduktioner.

 

Villkor

 • För att samproduktionsinsats ska kunna komma ifråga ska projektet ha del av produktionen förlagd till Norrbotten alternativt att filmens upphovspersoner bor och/eller verkar i länet
 • Projekt som involverar filmmiljön i Norrbotten och Västerbotten prioriteras. Mindre investeringar medges till projekt som spelas in utanför länet under förutsättning att projektet köper filmrelaterade tjänster från Norrbotten för minst motsvarande FPNs investering.
 • Huvudregeln är att FPN inte medverkar i produktion vars inspelning har påbörjats.
 • FPN kan inte agera som huvudproducent, endast som samproducent.
 • Avtal tecknas mellan FPN, övriga samproducenter och produktionens huvudproducent. Huvudproducenten ska ha det fulla ansvaret för produktionens ekonomiska och innehållsmässiga styrning och ska garantera produktionens genomförande.
 • FPN kräver att huvudproducent garanterar att produktionen färdigställs, genom s k genomförandegaranti (completion bond) eller motsvarande.
 • Huvudproducenten ska kunna belägga sin förmåga att genomföra produktionen praktiskt på alla plan. Svensk arbetsrättslagstiftning samt i förekommande fall kollektivavtal ska följas.
 • Vid samproduktion med utländsk huvudproducent kräver FPN svensk samproducent samt att filmen distribueras/tillhandahålls publik nationellt och regionalt.
 • Samproduktionsavtal stipulerar även återbetalningsskyldigheter om projektet inte kan fullföljas.

 

Beslutsordning

Långfilm och tv-dramatik

 • Beslut om samproduktion fattas av vd på rekommendation av ansvarig konsulent. Bolagets styrelse informeras löpande.
 • Investering från FPN uppgår till maximalt 20 % av ett projekts budget. En större investeringsandel kan komma i fråga om projektet inte kan anses ha ett omedelbart kommersiellt värde, är att betrakta som lågbudgetproduktion, syftar till att föra fram debuterande regissör och/eller är en angelägen barn/ungdomsfilm.
 • Vid samproduktion av filmer som får stöd av Svenska Filminstitutet (SFI) ska FPN beakta de av EU-kommissionen godkända bestämmelserna för SFIs produktionsstöd.
 • Ansökningar behandlas löpande.

 

Kort fiktion

 • Beslut om samproduktion fattas av ansvarig konsulent och fastställs av vd genom kontrasignering av avtal. Samproduktionsbeslut anmäls löpande till bolagets styrelse.
 • Definition av kort fiktion är att filmens längd understiger 70 minuter.
 • FPNs riktmärke är att investering uppgår till maximalt 30% av produktionens budget.
 • Endast produktionsbolag (juridisk person) kan ansöka om samproduktionsinsats.
 • Om produktionsbolag saknas kan filmare vända sig till Talang AC/BD; talangprojekt i samarbete med Film i Västerbotten.
 • Ansökan ska lämnas vid fastställda ansökningstillfällen. Alla kompletta ansökningar behandlas. Svar lämnas inom sex veckor.

 

Dokumentärfilm

 • Beslut om samproduktion fattas av ansvarig konsulent och fastställs av vd genom kontrasignering av avtal. Samproduktionsbeslut anmäls löpande till bolagets styrelse.
 • FPN fullfinansierar ej dokumentärfilmsprojekt.
 • Endast produktionsbolag (juridisk person) kan ansöka om samproduktionsinsats.
 • Vid samproduktion av dokumentärfilmer som får stöd från SFI ska FPN beakta de av EU-kommissionen godkända bestämmelser för SFIs produktionsstöd.
 • Ansökan ska lämnas vid aktuella ansökningstillfällen. Alla kompletta ansökningar behandlas. Svar lämnas inom sex veckor.

Fastställd av Filmpool Nords styrelse 2017-11-21

Filmarbetarregister

Registret innehåller regionens samlade kompetens inom filmbranschen. Du är välkommen att registrera dig i det norrbottniska filmarbetarregistret om du är skriven och bosatt i Norrbottens eller Västerbottens län.

För mer information kontakta:
Evelyn Lindgren
Vik. Produktionskoordinator
Mobil:+46 70-582 76 87
E-post: [email protected]

Press

Kontakta

Amanda Karlsson
[email protected]

070-3969549

Organisation

Organisation

Filmpool Nords ägarstruktur

Filmpool Nord är ett aktiebolag där elva av Norrbottens fjorton kommuner samt Region Norrbotten ingår som delägare. Aktiekapitalet uppgår till 3 000 000 kr. Ägandet fördelar sig enligt följande:

• Region Norrbotten 32,86 %
• Luleå kommun 16,18 %
• Boden, Kiruna och Piteå kommun 9,09 % vardera
• Jokkmokk, Kalix, Pajala, Älvsbyn och Övertorneå kommuner, 4,54 % vardera
• Arjeplog och Överkalix, 0,5 % vardera

Här hittar du ägardirektiv för Filmpool Nord AB.

 

 

Styrelse

Från väster: Pär Jonsson, Sonia Harr, Kristina Börjeson, Sandra Warg (VD), Charlotta Denward, Lennart Håkansson.

Styrelsen består av representanter med kunskap och erfarenhet från film- och mediebranschen, offentligfinansierad verksamhet och övrig näringsverksamhet. Styrelsen består av följande ledamöter:

Ordförande
Lennart Håkansson, Luleå
Journalist och ägare av nyhetssajten Affärer i Norr, tidigare tidningschef NSD och Dala-Demokraten.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Folkrörelsernas Mediastiftelse i Dalarna
[email protected]

Sonia Harr, Boden
Chef för Folkets Hus i Boden, fritidspolitiker.
[email protected]

Pär Jonsson, Älvsbyn.
Tidigare näringslivschef, Älvsbyns kommun. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Georange.
[email protected]

Kristina Börjeson, Stockholm
Tidigare chef för avdelningen Filmstöd, Svenska Filminstitutet. Sveriges representant i Eurimages, Europarådets filmfond.
[email protected]

Charlotta Denward, Stockholm
Producent på Avantifilm. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Film & TV Producenterna.

[email protected]

Om oss

Samproduktion

Film för unga

Känner du att film är det som ger dig mycket och vill utveckla den känslan ännu mer? Eller är du en medveten rektor eller pedagog som inser att film och rörliga bilder är ett av de ämnena viktigaste du har ansvar att ge våra barn och ungdomar ett medvetet förhållningssätt till men saknar resurserna? Då ska du höra av dig till oss!

Spelar ingen roll om du är barn, ungdom, pedagog, rektor eller skolledare. Har du förstått att film och rörlig bild är det mest användbara och effektiva sättet att kommunicera på i dag och känner att du inte nöjer dig med att konsumera utan även vill aktivt ta del av det som produceras så är vi den regionala resurs som finns till för just dig och dina projekt, antingen inom skolan eller på fritiden. Vi ger dig handledning, kompetensutveckling, all den teknik du behöver och gärna mer därtill, efter dina önskemål förstås. Hör av dig till oss så kan vi tillsammans med dig forma våra insatser efter just dina behov och möjligheter!

 

Filmarkiv

Snart publiceras vårt filmarkiv.

Sök i vårt filmarkiv för att hitta produktioner samproducerade av Filmpool Nord.

Ansökningar

Här kommer snart publiceras en digital ansökningsportal, men innan det mejla eller posta in ansökan till ansvarige konsulent. Endast kompletta ansökningar behandlas. OBS! Ansökningstiderna gäller endast kort fiktion och dokumentärfilm.

Adress: “Konsulentens namn”, Filmpool Nord AB, Västra  Varvsgatan 3 , 972 36 Luleå

 

Katja Härkönen

Konsulent för kort fiktion och dokumentärfilm
Mobil:      +46 70 6632217
E-post: katja(at)fpn.se

Stephan Apelgren

Konsulent för långfilm och tv-drama
Mobil: +46 70 670 90 04
E-post: stephan(at)fpn.se

Filmkonvent 2018

Hur fungerar den statliga Filmpolitiken efter två år? Och hur ser Filmens framtid ut? Filmkonvent 18 i Luleå den 11-12 december.
Hur agerar viktiga aktörer i en tid när tittar- och betalvanor snabbt förändras? Vad pekar omvärldsanalyser på? Har #Metoo påverkat verkligheten på inspelningsplatserna? Vem vill bli Filmarbetare? Och ger produktionsrabatter ett nytt Klondyke?
Det är några av framtidsfrågorna på Filmkonvent 18.

Programmet till Filmkonvent 2018 (PDF)

Verksamhetsbeskrivning

Filmpool Nord är en regional filmorganisation vars uppdrag täcker film/tv/rörlig bild som bransch, näring, kulturellt uttryck och pedagogiskt verktyg. Bolaget investerar i film- och tv-produktion samt ger personell och teknisk support till professionella, semiprofessionella, talanger, föreningar, pedagoger, barn och unga.

Verktyg: Hur uppfyller vi ägardirektivet?

 Filmpool Nord uppfyller ägardirektivet genom att:

 • Investera i långfilmsproduktion och tv-dramatik
 • Investera i kort fiktiv film och dokumentärfilm
 • Supporta talangutveckling, inom länet samt i samarbete med Film i Västerbotten/Region Västerbotten
 • Erbjuda filmpedagogisk kompetens och konsulentstöd till filmverksamhet för barn och unga
 • Erbjuda teknisk support via uthyrning och kostnadsfri utlåning
 • Erbjuda arrangörsstöd till länets filmfestivaler samt supporta filmaktiva
 • Samarrangera Norrbottenspremiärer med lokala partners/biografer och ägarkommuner
 • Informera om bolagets verksamhet i länet, i Sverige, Norden och Europa via formella och informella nätverk och kontakter.

Filmpool Nord bedömer och beviljar produktionsinvesteringar utifrån tre kvalitetsaspekter:

 • Norrbottnisk kvalité
 • Konstnärlig kvalité
 • Publik kvalité

Jämställdhets, miljö- och mångfaldsaspekter har en framskjuten position såsom horisontella aspekter vid all form av beslutsfattande.

Start