Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Ägardirektiv för Filmpool Nord

För den verksamhet som bedrivs i Filmpool Nord AB (nedan kallat bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktiven gäller i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets verksamhet på längre sikt.

 

Verksamhetens uppdrag

Filmpool Nord AB ska utveckla den regionala filmbranschen samt filmen som kulturform i Norrbotten. Filmbranschen är en viktig kulturnäring som bidrar till hela Norrbottens utveckling. Bolaget ska också utveckla intresset för film och audiovisuell produktion. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.

 

Verksamhetens inriktning

Bolagets två huvuduppdrag är att vara ett produktionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett resurscentrum innefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digitalutveckling, visning och spridning av film, filmkulturella frågor och biograffrågor.

Bolaget ska som samproducent tillhandahålla riskkapital, ekonomiska och tekniska resurser i kort-, dokumentär- och långfilm, audiovisuella verk samt TV-drama. Bolaget ska ge information och bidra med kompetens till länets filmarbetare och till de bolag som planerar och genomför produktioner i länet. Bolaget ska även arbeta med att öka insatserna av privat kapital i regionens filmer.

Bolagets lokala nytta är att verka för att produktionerna prioriteras till de kommuner som är ägare, samt att i samtliga länets kommuner tillgängliggöra bolaget som ett resurscentrum

Bolaget ska vara länets expertorgan inför beslut om insatser och investeringar i filmproduktioner. Beslut om olika produktioner i länet bör fattas av bolaget där kompetens och resurser finns samlade.

Bolagets ska arbeta med film för och med barn och unga, i skolor och med unga filmare för att utveckla filmintresset och branschens långsiktiga utveckling, detta ska företrädesvis göras inom ramen för bolaget som ett resurscentra.

Bolaget ska göra insatser inom distribution, skolbioverksamhet och spridning av värdefull film. Bolaget ska aktivt verka för att den regionalt producerade filmen på lämpliga sätt sprids och visas för länets invånare.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde, med särskild uppmärksamhet på ny teknik och nya visningsformer.

Bolaget ska utveckla den regionala filmbranschen genom strategiska allianser såväl nationellt som internationellt. Ägarna ser positivt på att samverkan utvecklas med andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka de kreativa näringarna och ge andra synergier, ex turism- och upplevelseindustrin.

Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020, Agenda 2030, andra relevanta regionala strategier samt Kulturplan för Norrbotten.

 

Värdegrund

Bolagets arbete ska vila på allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet. En sådan hållning innebär exempelvis att bolaget kräver nolltolerans mot övergrepp och trakasserier vid filminspelningar.

Bolagen ska ha policy/riktlinjer för representation som utgår från Region Norrbottens riktlinjer.

 

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

 

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares kommunstyrelse samt regionstyrelsen utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (verksamhetsnivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta, fördelat på regional och lokal nivå i enlighet med dessa direktiv.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma med delårsrapport per juni och december, innehållande uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt rapportmall.

Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma med ekonomisk uppföljning innehållande nyckeltal per april och augusti.

Utöver delårsrapport och tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

För de bolag som även måste rapportera in specifika nyckeltal eller statistik, ofta till tredje part, ska detta tydliggöras i särskilt uppdrag till bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.

 

2019-04-17