Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Policy för samproduktion

 

Jonas Selberg Augustséns fjärde film i sin minoritetsspråks svit, långfilmen Den längsta dagen, är en samproduktion mellan Art & Bob Film & Drama AB (Sverige), Filmpool Nord (Sverige) och Empire Pictures OY (Finland). Premiär beräknas till hösten 2020.

Ägarnas och styrelsens vision är att film/rörlig bild är en vital kulturform och viktig kulturnäring i Norrbotten och att Filmpool Nord (FPN) är det arktiska navet i svensk och nordisk film- och tv-produktion.

 • FPN agerar som samproducent i filmproduktioner med krav på rättigheter och avkastning. Bolagets samproduktionsinsatser riktar sig i första hand till kort fiktion, dokumentärfilm, långfilm och tv-dramatik.
 • FPN investerar i filmprojekt som förlägger hela eller delar av sin produktion i Norrbottens län. Inspelning kan ske utanför länet i de fall projektet har hög angelägenhetsgrad och bidrar till att stärka länets bransch och dess infrastruktur.
 • FPN:s samproduktionsinsatser omfattas av bolagets horisontella mål om jämn könsfördelning och kulturell mångfald. De nationella minoritetsspråken i Norrbotten ska beaktas.
 • Beviljade utvecklingsinsatser från FPN utgör alltid del av samproduktionsinsats och tillgodoräknas FPN:s ägarandel i respektive projekt. Gäller samtliga genrer.

 

Syfte

 • Att verka för hög konstnärlig, publik och regional kvalitet av samproduktioner i olika filmgenrer i Norrbotten samt att därigenom åstadkomma publikt genomslag och uppmärksamhet för produktioner samproducerade av FPN.
 • Att genom ett regionalt perspektiv verka för en breddning och förnyelse vad gäller form, innehåll och finansiering av svensk film.
 • Att vara öppen för internationell samproduktion och internationella utbyten där Norden är prioriterad.

 

Värdegrund

FPNs verksamhet utgår ifrån allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbete med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.

FPN kräver att de filmprojekt vi investerar i tillämpar avtalsenliga löner och villkor samt tillämpar god sed. Det huvudsakliga ansvaret för att tillse att lagar och avtal följs i produktionsprocesserna åligger de produktionsbolag FPN samarbetar med. FPN agerar omgående om det kommer till vår kännedom att missförhållanden förekommer i våra samproduktioner.

 

Villkor

 • För att samproduktionsinsats ska kunna komma ifråga ska projektet ha del av produktionen förlagd till Norrbotten alternativt att filmens upphovspersoner bor och/eller verkar i länet
 • Projekt som involverar filmmiljön i Norrbotten och Västerbotten prioriteras. Mindre investeringar medges till projekt som spelas in utanför länet under förutsättning att projektet köper filmrelaterade tjänster från Norrbotten för minst motsvarande FPNs investering.
 • Huvudregeln är att FPN inte medverkar i produktion vars inspelning har påbörjats.
 • FPN kan inte agera som huvudproducent, endast som samproducent.
 • Avtal tecknas mellan FPN, övriga samproducenter och produktionens huvudproducent. Huvudproducenten ska ha det fulla ansvaret för produktionens ekonomiska och innehållsmässiga styrning och ska garantera produktionens genomförande.
 • FPN kräver att huvudproducent garanterar att produktionen färdigställs, genom s k genomförandegaranti (completion bond) eller motsvarande.
 • Huvudproducenten ska kunna belägga sin förmåga att genomföra produktionen praktiskt på alla plan. Svensk arbetsrättslagstiftning samt i förekommande fall kollektivavtal ska följas.
 • Vid samproduktion med utländsk huvudproducent kräver FPN svensk samproducent samt att filmen distribueras/tillhandahålls publik nationellt och regionalt.
 • Samproduktionsavtal stipulerar även återbetalningsskyldigheter om projektet inte kan fullföljas.

 

Beslutsordning

Långfilm och tv-dramatik

 • Beslut om samproduktion fattas av vd på rekommendation av ansvarig konsulent. Bolagets styrelse informeras löpande.
 • Investering från FPN uppgår till maximalt 20 % av ett projekts budget. En större investeringsandel kan komma i fråga om projektet inte kan anses ha ett omedelbart kommersiellt värde, är att betrakta som lågbudgetproduktion, syftar till att föra fram debuterande regissör och/eller är en angelägen barn/ungdomsfilm.
 • Vid samproduktion av filmer som får stöd av Svenska Filminstitutet (SFI) ska FPN beakta de av EU-kommissionen godkända bestämmelserna för SFIs produktionsstöd.
 • Ansökningar behandlas löpande.

 

Kort fiktion

 • Beslut om samproduktion fattas av ansvarig konsulent och fastställs av vd genom kontrasignering av avtal. Samproduktionsbeslut anmäls löpande till bolagets styrelse.
 • Definition av kort fiktion är att filmens längd understiger 60 minuter.
 • FPNs riktmärke är att investering uppgår till maximalt 30% av produktionens budget.
 • Endast produktionsbolag (juridisk person) kan ansöka om samproduktionsinsats.
 • Om produktionsbolag saknas kan filmare vända sig till Talang AC/BD; talangprojekt i samarbete med Film i Västerbotten.
 • Ansökan ska lämnas vid fastställda ansökningstillfällen. Alla kompletta ansökningar behandlas. Svar lämnas inom åtta veckor.

 

Dokumentärfilm

 • Beslut om samproduktion fattas av ansvarig konsulent och fastställs av vd genom kontrasignering av avtal. Samproduktionsbeslut anmäls löpande till bolagets styrelse.
 • FPN fullfinansierar ej dokumentärfilmsprojekt.
 • Endast produktionsbolag (juridisk person) kan ansöka om samproduktionsinsats.
 • Vid samproduktion av dokumentärfilmer som får stöd från SFI ska FPN beakta de av EU-kommissionen godkända bestämmelser för SFIs produktionsstöd.
 • Ansökan ska lämnas vid aktuella ansökningstillfällen. Alla kompletta ansökningar behandlas. Svar lämnas inom åtta veckor.

Fastställd av Filmpool Nords styrelse 2017-11-21