Filmpool Nord logo
Stäng mobilmeny pil

Strategi- och Måldokument

Styrelsens vision, strategier och mål 2018 – 2020

Verksamhetens inriktning

Filmpool Nord är en regional filmorganisation för samproduktion av långfilm/tv-drama, kortfilm, dokumentärfilm och andra former av audiovisuella verk samt för filmpedagogik, talangutveckling, visning/spridning och övriga filmkulturella frågor.

Verksamhetens mål

Filmpool Nord ska utveckla den regionala filmbranschen och intresset för värdefull film- och tv-produktion som en viktig kulturnäring som bidrar till Norrbottens utveckling. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv samt främja filmkulturell verksamhet i Norrbotten.

Vision

Film är en vital kulturform och viktig kulturnäring i Norrbotten. Filmpool Nord är det arktiska navet i svensk och nordisk film- och tv-produktion.

Strategier

Filmpool Nord ska:

 • Vara länets expertorgan när det gäller filmproduktion, filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet och bidra med kompetens till ägarna vid beslut om insatser och investeringar inom vårt uppdrag.
 • Medverka till ökad film- och tv-produktion i Norrbotten genom att samproducera korta fiktiva filmer och dokumentärer, lång spelfilm för biograf och tv-dramatik eller andra relevanta genrer.
 • Utveckla den regionala filmbranschen genom att verka för ökad produktionsvolym, insatser för filmarbetare och filmföretag, stödja talangutveckling och branschutveckling med kompetens och resurser.
 • Arbeta med film för barn och unga inom och utanför skolan och stödja filmintresse, filmpedagogik och branschens långsiktiga utveckling.
 • Främja spridning och visning av film i allmänhet, med särskild uppmärksamhet på den regionalt producerade filmen gentemot länets invånare.
 • Följa den tekniska utvecklingen och vara öppen för nya produktions- och distributionsformer.
 • Marknadsföra Norrbotten som filmregion med våra unika tillgångar i natur, kultur, människor, berättelser, kompetens och infrastruktur samt bidra med norrbottniskt arbetsklimat och gästfrihet.
 • Medverka till att fler filmberättelser från norra Sverige och den arktiska regionen når en publik nationellt och internationellt, att det nordliga perspektivet speglas i nationella media och visningsfönster samt bredda bilden genom skildringar av både vildmark och stadskultur, såväl det unika som det universella.
 • Poängtera hållbarhetsaspekter såsom jämställdhet, allas lika värde, miljöhänsyn och mångfald som horisontella mål.
 • Utveckla den internationella dimensionen genom att synliggöra nya svenskar och norrbottningar i film och tv.
 • Bygga långsiktiga relationer med svensk och internationell filmbransch med särskild uppmärksamhet på Nordnorge, Barentsregionen och europeiska filmnätverk.
 • Synliggöra samhällsnyttan för Norrbotten genom tydliga redovisningar av verksamheten.
 • Utveckla ägardialogen via regionala kontaktnät och möten med förtroendevalda i kommuner och region.
 • Etablera och utveckla Studio Nord som kreativ yta för KKN-sektorn i norra Sverige.
 • Reviderat strategi- och måldokument fastställt vid styrelsens möte 2017-11-21